RSS

โพสต์ใหม่

12ถัดไป
ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
MOIT30 : ITASAMNGAMHOSPITALSYSTEM ITA2566 admin 2022-11-17 15:32 0152 admin 2022-11-17 15:32
MOIT29 : ITASAMNGAMHOSPITALSYSTEM ITA2566 admin 2022-11-17 15:32 0147 admin 2022-11-17 15:32
MOIT28 : ITASAMNGAMHOSPITALSYSTEM ITA2566 admin 2022-11-17 15:32 0148 admin 2022-11-17 15:32
MOIT27 : ITASAMNGAMHOSPITALSYSTEM ITA2566 admin 2022-11-17 15:31 0143 admin 2022-11-17 15:31
MOIT26 : ITASAMNGAMHOSPITALSYSTEM ITA2566 admin 2022-11-17 15:31 0140 admin 2022-11-17 15:31
MOIT25 : ITASAMNGAMHOSPITALSYSTEM ITA2566 admin 2022-11-17 15:31 0148 admin 2022-11-17 15:31
MOIT24 : ITASAMNGAMHOSPITALSYSTEM ITA2566 admin 2022-11-17 15:31 0143 admin 2022-11-17 15:31
MOIT23 : ITASAMNGAMHOSPITALSYSTEM ITA2566 admin 2022-11-17 15:31 0159 admin 2022-11-17 15:31
MOIT22 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ... ITA2566 admin 2022-11-17 15:31 0170 admin 2022-11-17 15:31
MOIT21 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชน... ITA2566 admin 2022-11-17 15:30 0156 admin 2022-11-17 15:30
MOIT20 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา... ITA2566 admin 2022-11-17 15:30 0171 admin 2022-11-17 15:30
MOIT19 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการ... ITA2566 admin 2022-11-17 15:30 0147 admin 2022-11-17 15:30
MOIT18 : หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ITA2566 admin 2022-11-17 15:30 0153 admin 2022-11-17 15:30
MOIT17 : หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ ITA2566 admin 2022-11-17 15:30 0164 admin 2022-11-17 15:30
MOIT16 : หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ... ITA2566 admin 2022-11-17 15:30 0161 admin 2022-11-17 15:30
MOIT15 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ... ITA2566 admin 2022-11-17 15:29 0153 admin 2022-11-17 15:29
MOIT14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ.... ITA2566 admin 2022-11-17 15:29 0147 admin 2022-11-17 15:29
MOIT13 : หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์... ITA2566 admin 2022-11-17 15:29 0164 admin 2022-11-17 15:29
MOIT12 : หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ ITA2566 admin 2022-11-17 15:27 0169 admin 2022-11-17 15:27
MOIT11 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ITA2566 admin 2022-11-17 15:27 0154 admin 2022-11-17 15:27
MOIT10 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ITA2566 admin 2022-11-17 15:26 0160 admin 2022-11-17 15:26
MOIT09 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ITA2566 admin 2022-11-17 15:26 0147 admin 2022-11-17 15:26
MOIT08 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม... ITA2566 admin 2022-11-17 15:26 0162 admin 2022-11-17 15:26
MOIT07 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน .... ITA2566 admin 2022-11-17 15:26 0161 admin 2022-11-17 15:26
MOIT06 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA2566 admin 2022-11-17 15:25 0175 admin 2022-11-17 15:25
MOIT05 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ITA2566 admin 2022-11-17 14:55 0200 admin 2022-11-17 14:55
MOIT04 : หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ITA2566 admin 2022-11-17 14:54 0202 admin 2022-11-17 14:54
MOIT03 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ITA2566 admin 2022-11-17 14:54 0188 admin 2022-11-17 14:54
MOIT02 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ITA2566 admin 2022-11-17 14:54 0223 admin 2022-11-17 14:54
MOIT01 : หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ITA2566 admin 2022-11-17 14:54 0193 admin 2022-11-17 14:54
MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ITA2565 admin 2022-3-18 16:33 0181 admin 2022-3-18 16:33
MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ITA2565 admin 2022-3-18 16:33 0177 admin 2022-3-18 16:33
MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ITA2565 admin 2022-3-18 16:32 0155 admin 2022-3-18 16:32
MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ITA2565 admin 2022-3-18 16:31 0165 admin 2022-3-18 16:31
MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน ITA2565 admin 2022-3-18 16:31 0159 admin 2022-3-18 16:31
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ITA2565 admin 2022-3-18 16:30 0172 admin 2022-3-18 16:30
MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA2565 admin 2022-3-18 16:29 0183 admin 2022-3-18 16:29
MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ITA2565 admin 2022-3-18 16:29 0167 admin 2022-3-18 16:29
MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ITA2565 admin 2022-3-18 16:28 0185 admin 2022-3-18 16:28
MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ITA2565 admin 2022-3-18 16:27 0171 admin 2022-3-18 16:27
MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ITA2565 admin 2022-3-18 16:27 0171 admin 2022-3-18 16:27
MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ฯ ITA2565 admin 2022-3-18 16:26 0183 admin 2022-3-18 16:26
MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ITA2565 admin 2022-3-18 16:25 0176 admin 2022-3-18 16:25
MOIT6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA2565 admin 2022-3-15 16:10 0173 admin 2022-3-15 16:10
MOIT21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ITA2565 admin 2022-3-8 15:02 0154 admin 2022-3-8 15:02
MOIT9 : หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ITA2565 admin 2022-3-2 08:56 0194 admin 2022-3-2 08:56
MOIT10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ITA2565 admin 2022-3-2 08:46 0215 admin 2022-3-2 08:46
MOIT11 : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ITA2565 admin 2022-3-2 08:22 0189 admin 2022-3-2 08:22
MOIT5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ITA2565 admin 2021-12-20 08:50 0221 admin 2021-12-20 08:50
MOIT4 : หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ITA2565 admin 2021-12-20 08:48 0264 admin 2021-12-20 08:48
ขึ้นไปด้านบน