การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม-CHRONIC

เข้าชม/อ่าน 1873 ครั้ง2015-10-13 14:07 |เลือกหมวดหมู่:เทคโนโลยีสารสนเทศ| แฟ้ม-CHRONIC

43 แฟ้ม - ITL - 4 - CHRONIC

4-CHRONIC

    หมายถึง ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย

Definition

     1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ

หมายเหตุ
   -  เขตรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาล หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
   -  ข้อมูลผู้ป่วยโรครื้อรังในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยและ/หรือรักษาโดยสถานพยาบาลอื่น จะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตรับผิดชอบที่ครบถ้วน
   -  ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง 1 โรค จะมี 1 record หากมีมากกว่า 1 โรค ก็จะมีมากกว่า 1 record และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะบันทึกการแก้ไขใน record เดิมสำหรับโรคนั้น ของผู้ป่วยรายนั้น

ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม

     1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ  กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1  ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม  และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1 ตุลาคม ของทุกปี
     2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

โครงสร้างตาราง CHRONICตารางที่เกี่ยวข้อง

ตาราง clinic_member_status

ในตารางนี้ ต้อง  map รหัสส่งออกให้ถูกต้องตามโครงสร้างของแฟ้ม CHRONIC ครับตาราง provis_typedis
   01 = หาย
   02 = ตาย
   03 = ยังรักษาอยู่
   04 = ไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล) ,
   05 = รอจำหน่าย/เฝ้าระวัง
   06 = ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก (ทราบว่าขาดการรักษา)
   07 = ครบการรักษา
   08  =โรคอยู่ในภาวะสงบ (inactive) ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา
   09 = ปฏิเสธการรักษา
   10 = ออกจากพื้นที่เพิ่มเติมจาก พี่ทัช รพ.นาเชือก

รหัส icd10 ที่กำหนดตามนี้ครับclinic ใดที่ตั้งขึ้นมาแล้ว ต้องกำหนดให้ถูกต้อง ว่าเป็นคลีนิก ที่จะส่งออกได้หรือไม่ ดูตามตารางด้านบนเป็นหลักบทความโดย : HOSxP เมืองเลย 
http://loeihosxp.blogspot.com/2014/10/43-itl-4-chronic.html

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

ขึ้นไปด้านบน