ผู้บริหาร
 


นพ.สุธี เชิดชูตระกูลศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โทร. (086)446-0081

ITA

HOSPITAL DATA

รายงานผลการดำเนินงาน


SMART-HOSPITAL

HS4
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

GREEN & CLELAN

ระเบียบ,ข้อบังคับ,คำสั่ง

คู่มือการดำเนินงาน

..


สุจริต โปร่งใส สามง่ามใสสะอาด

..


ส่งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

RM

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงCASH BOOKs Online

สมุดบัญชีเงินสดออนไลน์คลินิกเด็กดี

บริการรับฝากครรภ์#รายงานสถานการณ์ โควิด-19

เพิ่มเติม : https://covid19.ddc.moph.go.th/th