วิสัยทัศน์

บริการดี มีมาตรฐาน โรงพยาบาลน่าอยู่

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพที่ได้มาฐานสากล

ด้วยบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

ค่านิยมองค์กร

 • M : Mastery เป็นนายตนเอง
 • O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
 • P : People Centered ใส่ใจประชาชน
 • H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
 • T : Team Work ทำงานเป็นทีม
 • P : Patient and Customer Focus เน้นผู้รับบริการ
 • M : Management by Fact บริหารข้อมูล

จุดเน้น

 • พฤติกรรมบริการ
 • โรงพยาบาลคุณธรรม
 • ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมในการเยียวยา
 • Smart Hospital
  

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพฤติกรรมบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Smart Hospital

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบรรยากาศองค์กร

นโยบาย

นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล

   นโยบาย 2P Safety Goal

  โครงสร้างหน่วยงาน

  โครงสร้างเครือข่ายบริการ