รพ.สามง่าม โครงการ
  1. admin [2563]โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 473)
  2. admin [2563]โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2563 โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 541)
  3. admin [2563]โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2563 โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 485)
  4. admin [2563]โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังปี 2563 รพ.สต.หนองโสน โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 512)
  5. admin [2563]โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 428)
  6. admin [2563]โครงการควบคุมโรคติดต่อเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 446)
  7. admin [2563]โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 463)
  8. admin [2563]โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) คปสอ.สามง่าม ปีงบประมาณ 2563 โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 448)
  9. admin [2563]โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปีงบประมาณ 2563 โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 460)
  10. admin [2563]โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2563 รพ.สต.หนองโสน โพส: 2020-03-13 โดย: admin(เข้าชม 467)
[ดูทั้งหมด]
ขึ้นไปด้านบน